Dokončení Tůní pod Chrastenským vrchem z poskytnuté dotace Libereckého kraje

autor: | 5. května 2022

  Již od konce roku 2019 naše obec započala na pozemcích obce Hamr na Jezeře s přípravou a realizací budování „Tůní pod Chrastenským vrchem“, kdy před samotnou realizací bylo nutností provedení odborného geologického, hydrogeologického, botanického a zoologického průzkumu a byla realizována v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – Podpora retence vody v krajině.
Lokalita byly vytipována z důvodu stálého zamokření plochy uvnitř trvalého travnatého porostu, která se dále nekontrolovaně rozšiřovala a znehodnocovala další část travnatého porostu. Po provedení geologického průzkumu, se zaměřením na nasycenost půdy vodou, kdy byl zvláštní zřetel zaměřen na samotné prameniště a jeho vydatnost hlavně v období sucha. Původně navrhovaná soustava šesti tůní byla z důvodu vydatnosti prameniště rozšířena o sedmou tůň, která zadržuje vodu z tůně č. 3, neboť vydatnost prameniště byla k tomuto dostačující a posloužila dála k zadržení přebytečné vody na celkové zamokřené ploše.
Vytěžený materiál z plochy tůní byl rozprostřen na ploše kolem jednotlivých tůní a kolem prameniště. Vznikly zde takto ideální podmínky pro další život zvláště obojživelníků a veškeré flory a fauny zamokřených lokalit. Z vyřezaných větví, drnů, kamenů a suššího materiálu byla vytvořena stanoviště pro tyto živočichy a brán byl zřetel i na výskyt hadů v této oblasti (zmije obecná a užovka obojková). Soustava vzniklých tůní obohatila stávající ekosystém o vodní prvky a zadržená voda podpořila retenci vody v krajině a zpomalení povrchového odtoku. Zároveň významným způsobem podpořila biodiverzitu v krajině a vytvořila širokou škálu nově vzniklých životních podmínek pro značné množství organizmů žijících ve volné přírodě.
Celá tato akce, která byla podpořena Libereckým krajem z Dotačního fondu – programu Podpora retence vody v krajině, vyšla na 497.623,40 Kč, kdy poskytnutá dotace ve výši 70% činila 381.875,-Kč a myslím, že se skutečně podařila a slouží svému účelu.