Info 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

1) Název subjektu:
Obec Hamr na Jezeře

2) Důvod a způsob založení:  Rozpočtová organizace

3) Organizační struktura:
starosta: MgA. Martin Šilhán
místostarostka: Mgr. Petra Boroschová

4) Kontaktní spojení:
Adresa: Děvínská čp. 1; 471 28 Hamr na Jezeře
Telefon: 487 851 822
E-mail: obec@obechamr.cz
Internetové stránky: www.obechamr.cz
IČ: OO673498
Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 903415389/0800

 

5) Rozpočet obce a závěrečné účty:

 1. Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2009
 2. Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2010
 3. Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2011    příjmová část     výdajová část
 4. Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2012
 5. Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2013
 6. Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2014
 7. Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2016
 8. Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2021
 9. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2008
 10. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2009
 11. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2010
 12. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2011
 13. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2012
 14. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2013
 15. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2014
 16. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2015
 17. Schválený závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2016 – 1. část
 18. Schválený závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2016 – 2. část
 19. Schválený závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2017 – 1. část
 20. Schválený závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2017 – 2. část
 21. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2018
 22. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2020 – 1. část
 23. Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2020 – 2. část

6) Postup při vyřizování žádostí a návrhů

ústně, písemně  na adrese obecního úřadu nebo v elektronické podobě na podatelnu obecního úřadu: obec@obechamr.cz

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž orgány obce jednají a rozhodují – spadající do základních znalostí starosty obce 

základní předpisy:
ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zákon č.147/2000 Sb., o okresních úřadech, v platném znění
zákon č.82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění
zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění
zákon č.97/1974 Sb., o archivnictví, v platném znění

Personální oblast a mzdová oblast:
Zákoník práce, č.65/1965 Sb., v platném znění
zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích, v platném znění
nařízení vlády č.251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v platném znění
nařízení vlády č.253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění
nařízení vlády č.358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Finance a majetko-právní vztahy obcí:
zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
zákon č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění
zákon č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
zákon ČNR č.368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, v platném znění
zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
zákon č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
zákon č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění
zákon č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění
Občanský zákoník č.40/1964 Sb., v platném znění
zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, v platném znění
zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění
Obchodní zákoník č.513/1991 Sb., v platném znění
zákon č 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR v platném znění
zákon. č. 71/1967 Sb., správní řád v platném znění
zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách v platném znění
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
vyhláška č. 505/2000 Sb., prováděcí předpis k zákonu o účetnictví v platném znění
zákon č. 588/1992 Sb., o DPH v platném znění

Všeobecná vnitřní správa:
zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
zákon č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
zákon č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění – zákon č.158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady v platném znění
zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
zákon č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
zákon č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, v platném znění – zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
zákon č.3/1993 Sb., o státních symbolech ČR, v platném znění
zákon č.352/2001 Sb. o užívání státních symbolů ČR, v platném znění
zákon č.36/196O Sb., o územním členění státu, v platném znění
zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
zákon č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění
zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění

Sociální péče:
zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, v platném znění
zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
zákon č.582/1991 Sb., o organizací a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
zákon č.94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
zákon č.369/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Životní prostředí:
zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
zákon č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění
zákon č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění
zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
zákon č.102/1963 Sb., o rybářství, v platném znění
zákon č.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

Územní rozvoj, územní plánování, stavebně správní řízení:
zákon č.50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění
vyhláška č.369/2001 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
vyhláška č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
vyhláška č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Doprava a pozemní komunikace:
zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č.12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

Kultura:
zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
zákon č.80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních
zákon č.257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

Školství:
zák. č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 463/1991 Sb. o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních soc.péče, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 83/1993 Sb. o stravování v zařízeních soc. péče, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Požární ochrana:
zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění Obrana a ochrana
ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, v platném znění
zákon č. 218/1999 Sb., Branný zákon, v platném znění
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění
zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění

Zdravotnictví:
zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění
zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Orgány obce dále jednají dle prováděcích právních předpisů k výše uvedeným zákonům a případně dalších právních předpisů.